บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - เกี่ยวกับเรา

39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 (0)2-399-3437-8
info@eexpert.co.th

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเอ็กซ์เปิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 

       ก่อตั้งเมื่อปี 2538 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความสามารถและประสบการณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการนำความรู้ทางวิชาการและการจัดการมาพัฒนาสังคมและประเทศ โดยยึดหลัก 2 ประการ คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการสร้างผลงานที่มีคุณภาพภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของงานที่จะได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication System) เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Resources Management) ระบบวัดและส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Telemetry System) ระบบตรวจสอบและวัดคุณภาพน้ำดิบ (Real Time Water Quality Monitoring System) ระบบตรวจวัดข้อมูลและควบคุมระยะไกล (Scada System) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Surveillance System) ระบบเตือนภัยน้ำหลาก-แผ่นดินถล่มล่วงหน้า (Early Warning System) ระบบตรวจใต้ท้องรถยนต์ด้วยกล้องวงจรปิด (Under Vehicle Surveillance System) ระบบป้ายสัญญาณจราจรอัจฉริยะ (Variable Message Board) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นอะไหล่หรือเป็นระบบสำรองให้กับลูกค้า และสุดท้ายบริษัทฯได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการจัดทำโครงการด้านการวางระบบฯ ซึ่งเป็นงานลักษณะเฉพาะที่บริษัทฯมีจุดแข็งมีการวิจัย ทดสอบและพัฒนา บริการ มีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ รวมทั้งบริษัทฯยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรที่เป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้องอย่างดียิ่งอีกด้วย

วิสัยทัศน์

        ดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของลูกค้า โดยเน้นการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ เป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและประชาชน รวมถึงการช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ

พันธกิจ

        เน้นการสร้างความเจริญเติบโตของกิจการ บริษัทฯให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันควบคู่กับการพัฒนาตลาดและสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มพันธมิตรทางการค้า บริษัทฯเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และสั่งสมประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจด้านการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีต่างๆมาเป็นเวลานาน อีกทั้งมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทดสอบระบบใหม่ๆก่อนนำเสนอให้กับลูกค้าจนชำนาญ จะช่วยให้บริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี