บริษัท เอ็กซ์เปิร์ทเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด - ระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร

39 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 1 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

+66 (0)2-399-3437-8
info@eexpert.co.th

ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศครบวงจร

  • โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภาค กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16
  • โครงการจัดทำห้องออกอากาศ สถานีจราจรเพื่อสังคม ณ อาคารเปียโน กับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า
  • ระบบติดตามอัตโนมัติสำหรับบุคคลและยานพาหนะภายนอกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
  • ปรับปรุงห้องโถงเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2556 – 2557